Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je sobota, 15. 6. 2024, 12:02:31

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

zajímavé odkazy

českočtejižníí morava čtečtení pomáhárosteme s knihoučtesyrád

Obsah

Knihovní řád

 

Obec Šebetov jako vlastník a provozovatel Obecní knihovny v Šebetově a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydává tento knihovní řád.

                                                                                            

    I. Základní ustanovení

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování rovným způsobem všem občanům bez rozdílů veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona. Výše uvedené služby jsou zajišťovány obcí Šebetov.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby

c) informační služby o fondech a využívání knihovny

 

 1. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

 

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

 1. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a rok narození.

3.  Děti do 15 - ti let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

 1. Podpisem čtenářské průkazky vyjadřuje čtenář souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených ve čtenářské databázi knihovny, což je podmínkou poskytování knihovnických služeb. Tento souhlas platí až do písemného odvolání, jimž je zároveň ukončeno poskytování služeb. Knihovna se zavazuje zpracovávat tyto osobní údaje pouze v souladu s potřebami poskytování knihovnických služeb a zachovávat přitom všechna ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 

 1. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně a trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit je podle platných předpisů.

 

 1. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

 1. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

 1. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon).

 

   III. Výpůjční řád

 

Čl. 5

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

 

 1. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů Národní knihovny České Republiky.

 

Čl. 6

Rozhodnutí o půjčování

 

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 5 odst. 1 tohoto knihovního řádu s výjimkou dokumentů:
 2. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 3. které jsou k běžnému provozu knihovny,
 4. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 5. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictví meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 7

Postupy při půjčování

 

 1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise.

 

 1. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu, tato rezervace bude zapsána na příslušný formulář.

Čl. 8

Výpůjční lhůty

 

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 4 týdny. Výpůjční lhůta může být prodloužena až dvakrát o čtyři týdny, požádá – li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá – li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 

 1. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat o vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 9

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné vady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 10

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 

 1. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

 

 1. Uživatel ručí a vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vrácení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení (vrácení dokumentů stvrzuje knihovník svým podpisem ve čtenářském průkazu).

 

 1. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (sankční poplatek).

 

 1. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 

 1. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 1

Ztráty a náhrady

 

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

 

 1. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 

 1. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4.   Do vyšetření způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 12

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

 1. Poplatek z prodlení:

povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční doby. Připadá – li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší výpůjční den.

 

 1. Vymáhání nevrácených výpůjček:

knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecnímu úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

 

 1. Ztráta průkazu uživatele:

za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 13

Náhrada všeobecných škod

 

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se nahradí v penězích,  požádá – li však o to poškozený a je – li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).

 

 1. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

 

V. Závěrečné ustanovení

 

 1. Výjimky z knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.
 2. Nedílnou součástí knihovního řádu jsou přílohy knihovního řádu.
 3. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.
 4. Knihovní řád byl schválen zastupitelstvem obce Šebetov dne 14. 7. 2003.
 

Příloha knihovního řádu Obecní knihovny v Šebetově

 

Ceník knihovnických služeb

 

RRegistrace uživatele:                                                          zdarma

Výpůjční z vlastního knihovního fondu:                              zdarma

Poplatek z prodlení:                    5,- Kč za každý týden po ukončení výpůjční lhůty

Manipulační poplatek za ztrátu průkazu uživatele:             10,- Kč

Ztráta knihy nebo její zničení:                                   aktuální pořizovací cena


Upomínky:

První upomínka                                                   10 Kč + poplatek z prodlení

Druhá upomínka                                                  20 Kč + poplatek z prodlení

Třetí upomínka                                                    30 Kč + poplatek z prodlení

Čtvrtá upomínka                                                  40 Kč + poplatek z prodlení